List otwarty do władz Bydgoszczy

Bydgoszcz, 11 kwietnia 2013 roku

Szanowny Pan

Roman Jasiakiewicz

Przewodniczący Rady Miasta

W Bydgoszczy

LIST OTWARTY

Prawie 24 lata temu „skończył się w Polsce komunizm”. Nadal jednak w przestrzeni publicznej funkcjonują „miejsca pamięci” stworzone na użytek propagandy komunistycznej. Do tej pory spotykamy w Polsce ulice, place, parki, pomniki i inne obiekty noszące imiona działaczy i organizacji stalinowskich. Są one swoistą formą gloryfikacji zbrodniczego systemu, zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości, zwalczania dążeń niepodległościowych oraz likwidacji niepodległego bytu państwa polskiego.

Stowarzyszenie KoLiber inicjuje w regionie akcję „Goń z pomnika bolszewika”, będącą częścią ogólnopolskiego projektu Stowarzyszenia, w którym dążymy do zbierania informacji nt. reliktów komunizmu, a następnie podejmujemy działania, aby ślady komunistycznych kłamstw zniknęły z polskich ulic, placów i parków itp. Projekt nasz wspiera ponad 50 osób publicznych i wiele organizacji społecznych m.in. Grzegorz Braun, Marek Chodakiewicz, śp. Przemysław Gintrowski, Marek Jurek, Antoni Krauze, Paweł Kukiz, Stanisław Michalkiewicz, Tadeusz Płużański, Janusz Rewiński i Leszek Żebrowski, a także Grupa Rekonstrukcji Historycznych NSZ, Stowarzyszenie Auschwitz Memento, czy Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i wiele innych.

Nazwy gloryfikujące zbrodniczą ideologię, propagandę komunizmu i wrogą Polsce politykę Stalina obecne są także w przestrzeni publicznej Bydgoszczy.

Dlatego zwracamy się do władz Miasta o podjęcie działań zmierzających do zmiany nazw występujących na terenie Bydgoszczy ulic i parku tj. ul. Armii Ludowej, ul. Zygmunta Berlinga, ul. Teodora Duracza, ul. Oskara Langego, ul. Stanisława Lehmana, ul. Józefa Powalisza, ul. Romana Chłodzińskiego, ul. Bolesława Rumińskiego, al. Planu 6-letniego, ul. Przodowników Pracy, Jar Czynu Społecznego, a także Parku płk. Zbigniewa Załuskiego.

Utrzymanie obecnych nazw utrwala zafałszowany obraz najnowszej historii Polski, stanowi pochwałę zdrady Ojczyzny oraz jest formą gloryfikacji zbrodniczej ideologii, propagandy komunistycznej i wymierzonej w niepodległość Polski polityki Józefa Stalina. Utrzymanie tego rodzaju nazw jest także sprzeczne z porządkiem prawnym w Polsce, szczególnie z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. oraz art. 256 Kodeksu Karnego § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że z podobnym apelem do władz miasta Bydgoszczy wystąpił w 2008 roku śp. Janusz Kurtyka, ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej (treść pisma z dnia 13 listopada 2008 roku – załącznik nr 2).

Na potrzeby projektu przygotowaliśmy „Czerwoną Mapę Bydgoszczy”, którą zaprezentowaliśmy na konferencji prasowej dnia 11 kwietnia 2013 roku. Mapa wskazuje lokalizację ww. ulic i parku na terenie Bydgoszczy, a także prezentuje krótkie informacje nt. „patronów” ww. obiektów. Można ją obejrzeć na każdym otwartym spotkaniu oddziału (o spotkaniach informujemy na naszej stronie internetowej), a także w wersji interaktywnej na www.bydgoszcz.koliber.org w zakładce „MAPA”. Wydruk interaktywnej wersji mapy wraz z informacjami nt. nazw stanowi załącznik nr 1 do tego pisma.

Wierzymy że w sprawie usuwania reliktów komunizmu z przestrzeni publicznej, możemy liczyć na przychylność władz Bydgoszczy, o czym świadczy treść uchwały Rady Miasta o nr. XVI/303/11, z dnia 26 października 2011 roku, w sprawie zmiany nazwy ulicy z „ulica Lucjana Szenwalda” na „ulica Czesława Miłosza” ( załącznik nr 3).

Przypominamy że istnieje możliwość wprowadzenia nawet kilkuletniego okresu przejściowego, w którym obowiązują równolegle dwie nazwy ulicy, co pozwala mieszkańcom lub firmom działającym na danym terenie na rozłożenie w czasie i ominięcie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych ze zmianami adresowymi. W gestii władz Miasta jest także zwolnienie mieszkańców lub firm z części lub całości podatków lokalnych i innych opłat, tak aby pozostawione „w kieszeni” podatników pieniądze mogli oni przeznaczyć na ewentualne koszty związane ze zmianą nazw ulic. Przypominamy także że na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 39, poz. 306), z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

Z poważaniem

Marta Nowicka

Stowarzyszenie KoLiber

Prezes O/Bydgoszcz

Załączniki:

1)    Wydruk interaktywnej „Czerwonej Mapy Bydgoszczy” z informacją o nazwach ulic i parku. –> zakładka „Czerwona Mapa Bydgoszczy”

2)    Treść pisma śp. Janusza Kurtyki, prezesa IPN, do przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy, opatrzone sygnaturą SP-074-5(71)/08, wysłane dnia 13 listopada 2008 roku. Pobierz

3)    Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy o nr. XVI/303/11, z dnia 26 października 2011 roku. Pobierz

4)    -/-

Do informacji:

1)    Pan Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy.

2)    -/-