Uwaga, poczta!

Czasami otrzymujemy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie wiemy, co należy z tym zrobić. Jakie są typowe przesyłki z sądów, urzędów i od komorników? Jakie są terminy odpowiedzi na listy od tych instytucji?

Niejednokrotnie jesteśmy przerażeni, ponieważ w naszej skrzynce pocztowej znajdujemy awizo i nie wiemy, o co chodzi. Następnie stresujemy się na poczcie, ponieważ okazuje się, że jest to przesyłka z czerwoną pieczątką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdarzają się przypadki, że odbieramy pocztę skierowaną do nas czy to z sądu czy z urzędu, potwierdzamy odbiór, a po otwarciu stwierdzamy, że to musi być pomyłka, więc list wyrzucamy. Nie wolno tego robić!!!

Mało kto wie, że list, który przychodzi do nas z sądu, z urzędu lub od komornika jest przeważnie tzw. "listem terminowym", co oznacza, że  od momentu jego otrzymania biegnie termin, w którym możemy na niego skutecznie odpowiedzieć. W przeciwnym razie możemy spodziewać się nieprzyjemnych sankcji, takich jak:

- uprawomocnienie się decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu (wyroku lub postanowienia),

- nieuznania w dalszym postępowaniu naszych zarzutów lub wniosków,

- przeprowadzenie egzekucji komorniczej,

- przeprowadzenie egzekucji "administracyjnej",

- i innych.

 Poniżej zaprezentuję, co może zawierać przesyłka pocztowa kierowana z sądu:

- nakaz zapłaty - jest to orzeczenie sądu wydawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym. W zależności od rodzaju postępowania stronie służy prawo do złożenia sprzeciwu bądź zarzutów w terminie 7 lub 14 dni (sprzeciw - 14, zarzuty - 7).

W najprostszym rozumieniu sprzeciw czy zarzuty to rodzaj protestu wobec nakazu. Jeśli złożone są skutecznie, czyli w terminie i z zachowaniem wymogów formalnych, wtedy nakaz "upada" (w postępowaniu nakazowym wygląda to trochę inaczej, ale w tym momencie nie jest to istotne), a sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu sądu. Nakaz zapłaty może być wydany w sytuacji, kiedy na przykład ktoś nie płaci za telefon, albo ktoś kupił towar, odebrał go, zapłacił tylko zaliczkę, a pozostałej ceny nie uiścił. Jeśli zlekceważymy nakaz zapłaty, który zobowiązuje nas do zapłaty (czyli nie złożymy sprzeciwu ani zarzutów), wtedy on się uprawomocni. Prawomocny nakaz jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

- postanowienia sądu, wyroki - Od momentu otrzymania postanowienia lub wyroku liczony jest termin złożenia zażalenia (w przypadku postanowień) i apelacji (w przypadku wyroków). Należy pamiętać, że w piśmie z sądu powinno (ale nie musi) znajdować się pouczenie, jaki jest termin na złożenie zażalenia lub apelacji.

- zobowiązanie strony do dokonania czynności pod rygorem pominięcia - jeśli otrzymujemy pismo z sądu, gdzie sąd od nas czegoś żąda, a dalej pisze, że mamy na przykład 14 dni na wykonanie tego obowiązku pod rygorem pominięcia - nie wolno tego lekceważyć.

W tym momencie mamy do czynienia z prekluzją procesową, czyli z instytucją polegająca na tym, że jeśli w określonym terminie czegoś nie zrobimy, wtedy w dalszym postępowaniu nie będziemy mogli skutecznie tego zrobić.

 Przykład:

 "Sąd zobowiązuje stronę do złożenia wszystkich wniosków dowodowych w sprawie w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia" - to oznacza, że wnioski dowodowe złożone po tym terminie nie będą przez sąd brane po uwagę.

- odpis pozwu, wniosku - to oznacza, że albo nas ktoś pozwał, albo wskazał jako uczestnika postępowania nieprocesowego. W takiej sytuacji musimy zanalizować sprawę i złożyć odpowiednią odpowiedź w sądzie. W tym przypadku treść pozwu lub wniosku będzie miała wpływ na to, co napiszemy do sądu. W Polsce mamy bardzo dużo instytucji i urzędów, ale niektóre pisma są bardzo charakterystyczne i typowe dla nich wszystkich, dlatego  poniżej wskażę najprawdopodobniejsze pisma, które mogą przyjść z urzędu:

 - wezwanie: jeśli otrzymujemy wezwanie z urzędu musimy koniecznie zapoznać się z jego treścią. Jeśli z treści wynika, że mamy za coś zapłacić, musimy sprawdzić podstawę opłaty (np. podatku). Pamiętajcie o terminie. W wezwaniach zawsze podany jest termin do wykonania obowiązku lub zapłaty. Jeśli do tego czasu nie zapłacicie, ani nie skontaktujecie się z urzędem, rozpocznie się egzekucja "administracyjna".

 - decyzja administracyjna - decyzja administracyjna powinna zawierać w tytule wyraz decyzja. Czasami decyzje tego nie zawierają. Mimo to pismo może posiadać istotne elementy, które świadczą, że jest decyzją administracyjną.

Do tych elementów należą: oznaczenie organu administracji publicznej, data wydania decyzji, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Termin na odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji wynosi 14 dni.

 - postanowienia - są to rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych kwestii wyłaniających się podczas procesu. Z reguły nie rozstrzygają o istocie sprawy, ale czasami przepisy stanowią inaczej.

   Postanowienie powinno zawierać następujące elementy: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania. Od postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni.

 Powyżej podane zostały typowe przesyłki oraz typowe środki odwoławcze i terminy. Niekiedy ustawa przewiduje terminy szczególne. W listach od organów administracji (czyli urzędów) powinno zawsze znajdować się pouczenie co do środka odwoławczego oraz terminu na jego złożenie. Ważna jest także korespondencja, która przychodzi od komornika. Najbardziej prawdopodobne przesyłki to:

 - wezwanie do wpłacenia zaliczki. Jeśli jesteśmy wierzycielem naszym, obowiązkiem jest wpłacenie odpowiedniej zaliczki komornikowi. Przepisy regulują zasady obliczania tej zaliczki. Komornik zawsze wzywa wierzyciela do zapłaty zaliczki i termin na zapłatę wynosi zawsze 7 dni. Jeśli ta zaliczka nie zostanie zapłacona w tym terminie, wtedy komornik nie będzie ściągał wierzytelności lub dokonywał innych czynności objętych wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 -  wezwanie do spłaty należności - jest to wezwanie kierowane przede wszystkim do dłużnika.  W wezwaniu komornik wskazuje dłużnikowi należność do zapłaty lub obowiązek do zrealizowania oraz termin.

 - zajęcie nieruchomości, prawa lub należności - dla dłużnika jest to informacja o tym, co "zajął mu" komornik, czyli z czego będzie "toczyła" się egzekucja. Dla wierzyciela jest to informacja o toku postępowania. To informacja bardzo ważna dla wierzyciela, bowiem niejednokrotnie wiąże się ona dla niego z kosztami zaliczek. Chodzi o to, że na przykład zajęcie nieruchomości wiąże się z dodatkową zaliczką na ogłoszenia i przeprowadzenie licytacji.

Jeśli nie zgadzamy się z działaniem komornika, w terminie 7 dni od daty otrzymania tego listu możemy złożyć skargę na czynności komornika.

We wszystkich podanych powyżej rodzajach korespondencji (czyli sądowej, administracyjnej, komorniczej) bardzo ważna jest data doręczenia, czyli  data faktycznego odebrania listu. List jest odebrany wtedy, gdy na poczcie wydadzą nam list,a my podpiszemy pokwitowanie odbioru - odbierając przesyłkę należy wpisać własnoręcznie datę.

Od tego dnia liczą się terminy zawite (czyli taki, po którego przekroczeniu nie można złożyć apelacji, odwołania bądź dokonać innych czynności), czyli terminy, których niedotrzymanie rodzi skutki dla stron. Jeśli przekroczymy termin zawity wtedy w niektórych przypadkach przysługuje nam możliwość przywrócenia terminu.

UWAGA: Jeśli nie odbierzemy listu, który został wysłany z urzędu, sądu lub od komornika- to będzie oznaczało, że został on doręczony. Terminy będą biegły od ostatniego dnia, w którym można było odebrać list. To samo dotyczy odmowy odebrania listu lub podpisania potwierdzenia odbioru.

Wobec tego radzę obierać listy polecone i zapoznać się z ich treścią. Zignorowanie listu niekiedy pociąga za sobą bardzo przykre skutki, przede wszystkim finansowe.