Dariusz Skrobarczyk

Koszty manifestacji

Czytaj całość

Przestępczość w Polsce, przyczyny różnic między wschodem a zachodem.

Czytaj całość

Euro wystawa, czyli jaki zysk promocyjny uzyskała Polska z organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej

Nie ulega wątpliwość, że w dotychczasowej historii naszego kraju nie zdarzyło nam się jeszcze organizować imprezy sportowej na taką skalę, jak to stało się w przypadku mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Czytaj całość

Ocena stanu gospodarki Polski pod rządami Platformy Obywatelskiej w świetle danych statystycznych

„Zielona wyspa” – tak w powszechnym mniemaniu prezentuje się stan gospodarczy Polski od pięciu lat, od kiedy władzę przejęła Platforma Obywatelska, ale jak ten medialny obraz naszego kraju wypada na tle danych statystycznych oraz czy i w jakim stopniu przekłada się to na poprawę życia obywateli Polski? Wysoki wzrost produktu krajowego brutto zdaje się przykrywać inne problemy, z jakimi boryka się gospodarka i finanse Polski, między innymi z wciąż wysokim bezrobociem, wysoką inflacją, a przede wszystkim z systematycznie rosnącym zadłużeniem państwa, które osiągnęło już drugi próg ostrożnościowy.
Czytaj całość

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy a uwarunkowania biologiczno-środowiskowe

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy od dawna jest już przedmiotem badań naukowców oraz obiektem zainteresowania zarówno medialnego, jak i politycznego w większości krajów Europy, w tym i w Polsce. Od czasu do czasu temat jest odkurzany przez media, głównie za sprawą działalności środowisk feministycznych, ale i przy okazji kolejnych badań statystycznych na ten temat, co rodzi falę interpretacji wychodzących najczęściej i reprezentujących jedną ze stron sporu o dyskryminację. Warto by się jednak przyjrzeć, jakie są realne przesłanki braku równouprawnienia płci na rynku pracy w Polsce, jeśli takowe istnieją.
Czytaj całość

Zdrowie a różnice światopoglądowe między "starą" i "nową" Polską

Ostatnie wybory parlamentarne potwierdziły podział mapy wyborczej Polski na dwie części: północno zachodnią „nową”, oraz południowo wschodnią „starą” Polskę. Określenie „nowa” i „stara” zdają się jak najbardziej na miejscu z racji tego że linia podziału przebiega na granicy dawnych zaborów Rosyjskiego i Austriackiego, oraz zaboru Pruskiego i ziem uzyskanych po II wojnie światowej. Coraz bardziej przekonujemy się o istnieniu różnic między mieszkańcami obu części Polski, co zdaje się tłumaczyć różnicami na tle demograficznym wynikłymi z różnic pozostałych po - odmiennych przecież - społecznościach poszczególnych zaborów, latach zawieruchy wojennej, a co najważniejsze wielkich migracjach „zabużan” w okresie Polski ludowej, nie mówiąc już o skutkach operacji przesiedleńczych na szczególnych grupach ludności typu Akcja „Wisła”. Mając tę świadomość zasadne wydaje się przyjrzenie się czy populacje zamieszkujące dwa odmienne ideologicznie i społecznie obszary Polskie różnią się także pod względem zdrowotnym. Czy wybory ideowe Polaków obserwowane przy urnach wyborczych przekładają się także na stan ich zdrowia?
Czytaj całość

Jak czytelnictwo w Polsce przekłada się na wybory polityczne Polaków

Na podstawie wyników wyborów z ostatnich lat możemy bez wątpienia powiedzieć o pewnym podziale Polski i Polaków na dwie części. Politycy obu partii chcieliby widzieć ten podział jako podział na Polskę „liberalną” (albo postępową lub nowoczesną) i „solidarną”(albo konserwatywną lub tradycyjną) i faktycznie da się zauważyć, że przebiega on mniej więcej na granicy „dawnych” ziem polskich i „nowych” ziem uzyskanych po II wojnie światowej, z linią podziału na dawnej granicy zaborów rosyjskiego i austriackiego, a zaboru pruskiego .
Czytaj całość