Powr�t do strony g��wnej
 

 Z �ycia KoLibra
 Informacje
 Historia
 Do��cz do nas
 O nas
 Sekcje KoLibra
 Zmiany na stronie


 Statut
 Misja
 Deklaracja ideowa
 

 Bia�ystok
 Gorz�w Wielkopolski
 Jawor
 Katowice
 Krak�w
 P�ock
 Pozna�
 Szczecin
 Tarnow
 Toru�
 Warszawa

Spis oddzia��w
 

 S�owo od Prezesa
 W�adze
 Skrzyd�a KoLibra
 Cz�onkowie
 Friends
 KoLibrowe Gadu-Gadu
 

 Poczta Kolibra
 Ksi�ga Go�ci
 Forum otwarte
 Forum wewn�trzne
 SIW
 
  CZAT () �rody 21.00

Stosunki Mi�dzynarodowe Wiadomo�ci
 O�wiadczenia
 Dokumenty
 Notki prasowe
 Zdj�cia
 

 K. L. O. C.
 Recenzje
 Pi�rem KoLibrant�w
 

 Zapisz si� na KoList�
 Wypisz si� z KoListy
 

 Ciekawe strony
 Gad�ety
 Tw�rcy strony
 Mapa serwisu
 FAQ
 

Stona prokapitalistyczna

Poczytaj.PL

Internetowe muzeum Polski Ludowej

Young Conservatives

 
Tadeusz Klimowicz

 
Stop Korupcji!

 
 


Oddzia�y KoLibra

 

Po powi�kszeniu mapy Polski najed� na wybrane miasto by znale�� informacje o oddziale KoLibra:Wszystkie spotkania kt�rych terminy i miejsca podajemy poni�ej s� spotkaniami otwartymi i serdecznie zapraszamy na nie wszystkich sympatyk�w KoLibra oraz pozosta�e osoby.

Bia�ystok
bialystok@koliber.org
http://koliber.hnet.pl
PREZES: Piotr Maziewski
TERMIN SPOTKA�: pierwszy pi�tek miesi�ca, godz. 18:00, ul. M.C.Sk�odowskiej 13, pi�tro XI (Redakcja Sybiraka)
 
Bydgoszcz
bydgoszcz@koliber.org
PREZES: Pawe� Kranc
 
E�k
elk@koliber.org
PREZES: Dariusz Kuprewicz
TERMIN SPOTKA�: ka�dy czwartek, ul. J. Pi�sudkiego 5, Biuro Poselskie, godz. 18:00
 
Gorz�w Wielkopolski
gorzow@koliber.org
http://gorzow.koliber.org
PREZES: Marek Grabowski
 
Jawor
jawor@koliber.org
http://www.jawor.koliber.org
PREZES: Marcin Socha
 
Jaworzno
jaworzno@koliber.org
PREZES: Rafa� �abaj
TERMIN SPOTKA�: pierwszy wtorek miesi�ca, godz. 19:00, Jaworzno, Plac G�rnik�w, sala nr 2.
 
Katowice
katowice@koliber.org
http://www.koliber.org/katowice
PREZES: Adam Skupnik,
TERMIN SPOTKA�: ka�da �roda, godz. 15:45, ul. Bratk�w 4, Katowice
 
Kielce
kielce@koliber.org
sosai1@poczta.fm PREZES: Pawe� Ku�aga
 
Krak�w
krakow@koliber.org
http://www.koliber.vl.pl
PREZES: Pawe� Podsiedlik
TERMIN SPOTKA�: ka�da �roda, godz. 19:00, ul. Berka Joselewicza 21c
 
Lublin
lublin@koliber.org
http://lublin.koliber.org
PREZES: Piotr Dreher
TERMIN SPOTKA�: ka�dy czwartek, godz. 19:30, lokal UPR (Stare Miasto)
 
��d�
lodz@koliber.org
PREZES: Pawe� Ku�mierek
TERMIN SPOTKA�: ka�da �roda, godz. 17:00, Ober�a Folkowa "Zapiecek", ul. Piotrkowska 43
 
Olsztyn
olsztyn@koliber.org
PREZES: Piotr Karwalski
 
P�ock
plock@koliber.org
http://plock.koliber.org
PREZES: Marcin Fuzowski
 
Pozna�
poznan@koliber.org
http://poznan.koliber.org
PREZES: Maciej Osowski
TERMIN SPOTKA�: ka�dy poniedzia�ek, godz. 19:00, ul. Limanowskiego 12
 
Radom
radom@koliber.org
PREZES: Pawe� Wielopolski
TERMIN SPOTKA�: ka�dy czwartek, godz. 17:00, ul. Staszica 15
 
Rzesz�w
rzeszow@koliber.org
PREZES: Grzegorz Lepianka
TERMIN SPOTKA�: ka�dy czwartek, godz. 17:00, ul. Staszica 15
 
Szczecin
szczecin@koliber.org
http://www.koliber.org/szczecin
PREZES: Mateusz Wagemann
TERMIN SPOTKA�: ka�da druga niedziela miesi�ca w Piwnicy Kany o godz. 16:00

Tarn�w
tarnow@koliber.org
http://tarnow.koliber.org
PREZES: Micha� Szandu�a
, TERMIN SPOTKA�: ka�dy pi�tek, godz. 19:00, ul.Goldhammera 4
 
Toru�
torun@koliber.org
http://www.torun.com/koliber
PREZES: Maciej K. Kozio�ocki
TERMIN SPOTKA�: ka�dy czwartek o godzinie 20:00, Pub LOKOMOTYWA ul. Rabia�ska 17 (star�wka, mi�dzy JazzGod'em a hotelem "Pod Czarn� R�")
 
Tr�jmiasto
trojmiasto@koliber.org
PREZES: Jaros�aw Golonko
TERMIN SPOTKA�: Gdynia - ka�dy wtorek w siedzibie "Towarzystwa Mi�o�nik�w Gdyni" ul. W�adys�awa IV 51, godz. 18:00
TERMIN SPOTKA�: Gda�sk - ka�dy poniedzia�ek ul. Miszewskiego 17 p. 305, godz. 17:00
 
Warszawa
warszawa@koliber.org
http://warszawa.koliber.org
PREZES: Magdalena Murawska
TERMIN SPOTKA�: ka�dy czwartek, godz. 18:30, ul.Nowy �wiat 41
 
Wroc�aw
wroclaw@koliber.org
PREZES: Micha� Adamski
 

Pozosta�e miasta

Je�eli Twojego miasta nie ma na naszej li�cie w�wczas spr�buj skontaktowa� si� z nami. Osoba odpowiedzialna za rozw�j struktur na danym terenie z pewno�ci� odezwie si� do Ciebie. Mo�esz pisa� do nas tak�e na adres koliber@koliber.org.


 
© 2002 Mi�osz A. Lodowski from Araneo s.c., Wszelkie prawa zastrze�one