Powrót na stronę główną
Misja | Deklaracja | Statut | Władze in Polishin Englishin Germanin Spanishin Frenchin Belorussian
Strona startowa
Powrót
O serwisie
Napisz do nas
Dołącz do nas

Statut
Stowarzyszenia KoLiber

Rozdział I
Postanowienia ogólne


 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie KoLiber zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Centralną siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa, a terenem działania państwo Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i po rejestracji nabywa osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z jego nazwą i symbolem oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.


  Rozdział II
  Cele i środki


 6. Stowarzyszenie dąży do:
  1. wykształcenia elit ideowych o poglądach konserwatywno-liberalnych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym kraju,
  2. urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego,
  3. propagowania idei konserwatywno-liberalnej i katolickiej nauki społecznej wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej, a także studiującej,
  4. odbudowy (szczególnie wśród ludzi młodych) fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak:
   • wolność jednostki,
   • własność prywatna,
   • poszanowanie prawa,
   • sprawiedliwość,
   • prymat etyki w polityce,
  5. pomagania w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
  6. ułatwiania młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
  7. promocji kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do niej adresowanej,
  8. propagowania idei samorządności wśród ludzi młodych,
  9. promocji ekologii i ochrony środowiska,
  10. promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,
  11. działania na rzecz zwiększenia obronności kraju.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo,
  2. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
  3. organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, seminariów, konferencji i kongresów,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej,
  5. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami,
  6. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
  7. organizację wymian międzynarodowych,
  8. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  9. promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem konserwatywno-liberalnego porządku państwa,
  10. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia.

  Rozdział III
  Członkowie Stowarzyszenia


 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków kandydatów i członków honorowych.
 9. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską, uiścił wpisowe i odbył półroczny staż kandydacki jako członek kandydat. Członkami zwyczajnym są także założyciele Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych władz krajowych i władz oddziałów. Członkowie kandydaci nie mają prawa głosowania na Konwencie i walnym zebraniu oraz nie mogą sprawować mandatu delegata. Członkowie honorowi nie mają praw wyborczych.
 11. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia. Wręczenie uchwały Rady Krajowej o nadaniu tytułu członka honorowego następuje w sposób uroczysty na Konwencie.
 12. Członek stowarzyszenia ma prawo:
  1. brać udział we wszystkich formach działalności stowarzyszenia,
  2. być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami władz krajowych i oddziałów,
  3. być zaopatrywanym w wydawnictwa stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Główny, chyba że Rada Krajowa zadecyduje inaczej.
 13. Członek stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. przestrzegać statutu stowarzyszenia,
  2. stosować się do postanowień i uchwał władz krajowych i oddziałów,
  3. uiszczać w terminie składki członkowskie,
  4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 14. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami stowarzyszenia.
 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1. śmierci,
  2. wystąpienia ze Stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem,
  3. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w sytuacji, gdy jego zachowanie jest sprzeczne ze statutem lub nie da się pogodzić z postanowieniami władz krajowych i władz oddziałów,
  4. niepłacenia należnych składek członkowskich przez okres roku.
 16. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w punkcie 15 litera d następuje z mocy prawa z końcem dwunastego miesiąca po ostatnim miesiącu, za który były opłacone składki. Ustanie to podlega ogłoszeniu na najbliższym otwartym spotkaniu oddziału. Zarząd oddziału powinien poinformować członka o grożącym ustaniu członkostwa.
 17. Decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje: b) Centralna Komisja Rewizyjna w przypadku określonym w pkt. 15 lit. c). Centralna Komisja Rewizyjna może jednocześnie zakazać ponownego wstąpienia do stowarzyszenia przez najwyżej 2 lata.
 18. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej staje się prawomocna z upływem terminu na wniesienie odwołania lub jeśli odwołanie zostało wniesione, po podtrzymaniu jej przez Sąd Naczelny. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej winna być doręczona członkowi na piśmie lub pocztą elektroniczną wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w trybie odwołania pod rygorem nieważności.
 19. Wykluczonemu bądź wykreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Naczelnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji lub ogłoszenia, a w przypadku określonym w punkcie 15 litera d przysługuje wniosek o ponowne stwierdzenie ustania członkostwa w terminie jednego miesiąca od dnia ustania członkostwa.
 20. W przypadku istnienia nie rozpatrzonych odwołań w czasie trwania konwentu, konwent rozpatruje je w pierwszym punkcie obrad.

  Rozdział IV
  Władze krajowe


 21. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:
  1. Konwent,
  2. Prezes,
  3. Zarząd Główny,
  4. Rada Krajowa,
  5. Centralna Komisja Rewizyjna,
  6. Sąd Naczelny.
  KONWENT
 22. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 23. Członkowie realizują swe prawo uczestniczenia w Konwencie za pośrednictwem delegatów, chyba że liczba członków zwyczajnych jest mniejsza niż 51 - wtedy uczestniczą w Konwencie osobiście.
 24. Przydziału liczby delegatów przypadających na każdy oddział dokonuje Centralna Komisja Rewizyjna na wniosek Prezesa zgodnie z poniższymi regułami:
  1. prawo wyboru delegatów przysługuje tym oddziałom, do których należą członkowie zwyczajni. Członkostwo ocenia się według stanu na dzień zwołanego Konwentu.
  2. ustaleń, o których mowa w pkt. 24 lit a), dokonuje się na podstawie liczby kopii deklaracji członkowskich przekazanych przez zarządy oddziałów Zarządowi Głównemu przed końcem szóstego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym ma się odbyć Konwent zwyczajny,
  3. liczba delegatów równa się dwukrotności liczby oddziałów, o których mowa w pkt. 24 lit. a), jednak nie może być ona mniejsza niż 50,
  4. każdy oddział, o którym mowa w pkt. 24 lit. a), jest reprezentowany przynajmniej przez jednego delegata. Prezesi pozostałych oddziałów biorą udział w Konwencie na prawach obserwatorów,
  5. przydziału pozostałych delegatów dokonuje się z systemem St. Lague'a. Podstawa obliczeń może uwzględniać regularność odprowadzania składek przez oddziały.
  6. uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej o przydziale mandatów winna zapaść nie później niż na pięć tygodni przed Konwentem.
 25. Delegaci sprawują swój mandat do następnego Konwentu zwyczajnego.
 26. Prawo uczestniczenia w Konwencie z pominięciem procedury wyborczej przysługuje członkom Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Sądu Naczelnego. Odwołanie członka Zarządu Głównego po wyłonieniu delegatów w jego oddziale jest bezskuteczne.
 27. Konwent zwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na dzień przypadający najpóźniej w ostatnim miesiącu jego kadencji.
 28. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na pisemny wniosek:
  1. 1/4 członków zwyczajnych,
  2. Rady Krajowej,
  3. Centralnej Komisji Rewizyjnej.
 29. Prezes ma obowiązek zwołać Konwent nadzwyczajny we wskazanym przez wnioskodawcę terminie, z uwzględnieniem postulowanych punktów porządku obrad. Odwołanie Prezesa, członków Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Naczelnego, a także uzupełnienie składu Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Naczelnego oraz zmiana statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Konwentu.
 30. Prezes ma obowiązek poinformować prezesów oddziałów, Centralną Komisję Rewizyjną i Sąd Naczelny z 6 tygodniowym wyprzedzeniem o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konwentu zwyczajnego. W przypadku Konwentu nadzwyczajnego Prezes przekazuje powyższe informacje również delegatom - wszystkim z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 31. Ponadto do ważności Konwentu wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, Konwent jest ważny bez względu na liczbę obecnych.
 32. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
 33. Konwent:
  1. wybiera Prezesa na roczną kadencję.
  2. odwołuje Prezesa bezwzględną większością głosów pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy, który kończy kadencję poprzednika,
  3. wybiera bezwzględną większością członków Centralnej Komisji Rewizyjnej na czas dwóch kolejnych kadencji Prezesa,
  4. odwołuje większością 2/3 głosów członka Centralnej Komisji Rewizyjnej pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,
  5. wybiera członków Sądu Naczelnego na czas kadencji Prezesa,
  6. odwołuje bezwzględną większością głosów członka Sądu Naczelnego pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,
  7. uzupełnia skład Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Naczelnego w przypadku vacatu,
  8. wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Centralnej Komisji Rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
  9. zmienia statut większością 2/3 głosów,
  10. ustala wysokość składek członkowskich i wpisowego,
  11. określa cele i linię działania Stowarzyszenia,
  12. decyduje w innych sprawach przewidzianych niniejszym statutem.
  PREZES I ZARZĄD GŁÓWNY
 34. Prezes:
  1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
  2. powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,
  3. kieruje pracami Zarządu Głównego,
  4. przygotowuje projekty porządku obrad Konwentu i Rady Krajowej,
  5. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem.
  34a. Prezes może złożyć na ręce Przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej dymisję w formie pisemnej. Obowiązki Prezesa przejmuje Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej, który ma prawo i obowiązek zwołania Konwentu nadzwyczajnego w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania dymisji Prezesa, a także pełni obowiązki Prezesa w bieżących sprawach nie cierpiących zwłoki.
 35. Zarząd Główny zbiera się z inicjatywy Prezesa przynajmniej raz na kwartał. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu również na wniosek dwóch jego członków, Rady Krajowej lub Centralnej Komisji Rewizyjnej.
 36. W posiedzeniu Zarządu Głównego musi uczestniczyć przynajmniej trzech jego członków, w tym Prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
 37. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności wiceprezesa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.
 38. Zarząd Główny może podejmować decyzje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 39. Zarząd Główny:
  1. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim,
  3. za zgodą Rady Krajowej powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych,
  4. po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Rewizyjnej ustala wzór deklaracji
  5. członkowskiej,
  6. w wypadku rozwiązania oddziału stowarzyszenia przyporządkowuje jego członków do innych oddziałów,
  7. stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek śmierci lub wystąpienia,
  8. uchwala regulamin swoich prac,
  9. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem,
  10. powołuje i ustala zasady działania kolegialnych ciał doradczych.
  RADA KRAJOWA
 40. W skład Rady Krajowej wchodzą członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów. W zastępstwie prezesa oddziału w obradach Rady Krajowej może uczestniczyć pisemnie przez niego upoważniony członek oddziału.
 41. Rada Krajowa zbiera się przynajmniej raz na kwartał z inicjatywy Prezesa, Zarządu Głównego albo na wniosek połowy swych członków. Prezes ma obowiązek poinformować członków Rady Krajowej i przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej z 14 dniowym wyprzedzeniem o jej miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.
 42. Do ważności Rady Krajowej wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych. W drugim terminie, nie wcześniej niż godzinę po pierwszym, Rada Krajowa jest ważna bez względu na liczbę obecnych.
 43. Rada Krajowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 44. Rada Krajowa:
  1. uchwala strategię działania Stowarzyszenia,
  2. decyduje o współpracy ogólnopolskiej z innymi organizacjami,
  3. formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych,
  4. inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim,
  5. może żądać od Zarządu Głównego przedstawienia informacji o sytuacji organizacyjnej finansowej Stowarzyszenia,
  6. uchwala regulamin swoich prac,
  7. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem,
  8. nadaje, na wniosek walnego zebrania oddziału, tytuł członka honorowego.
  CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA
 45. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym, Sądzie Naczelnym, zarządach i komisjach rewizyjnych oddziałów.
 46. Pracami Centralnej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.
 47. Posiedzenia Centralnej Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący przynajmniej raz na kwartał. Do ważności jej obrad wymagana jest obecność przynajmniej trzech członków, w tym przewodniczącego. Centralna Komisja Rewizyjna może podejmować decyzje za pomocą środków porozumienia się na odległość.
 48. Centralna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 49. Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
  2. wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie członkom Zarządu Głównego absolutorium,
  3. interpretacja statutu,
  4. orzekanie o zgodności regulaminów Zarządu Głównego, Rady Krajowej i oddziałów ze statutem. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminów Zarządu Głównego i Rady Krajowej w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia statutu. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu oddziału w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu wzorcowego.
  5. orzekanie na wniosek członków oddziału lub Rady Krajowej o ważności walnego zebrania. W przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu lub regulaminu oddziału Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje prezesowi oddziału zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania w terminie 30 dni w celu wyboru nowych władz. Obowiązki komisji rewizyjnej oddziału przejmuje wyznaczona przez Centralną Komisję Rewizyjną komisja rewizyjna innego oddziału,
  6. orzekanie na wniosek członków oddziału o ważności walnego zebrania i prawidłowości wyboru delegatów na Konwent. W przypadku rażącego naruszenia statutu, regulaminu oddziału lub ordynacji wyborczej Centralna Komisja Rewizyjna unieważnia wybór delegatów i wnioskuje do Sądu Naczelnego o przeprowadzenie losowania delegatów spośród członków zwyczajnych oddziału.
  7. orzekanie o zgodności działań Zarządu Głównego i Rady Krajowej ze statutem i regulaminami. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności.
  8. wyłączne prawo wnioskowania do Sądu Naczelnego o stwierdzenie trwałej niezdolności Prezesa do sprawowania funkcji z jednoczesnym powierzeniem jego obowiązków wiceprezesowi, który zwołuje Konwent zwyczajny w terminie 8 tygodni,
  9. uchwalanie ordynacji wyborczej do wyboru delegatów na Konwent,
  10. uchwalanie regulaminu wzorcowego dla oddziałów. Zmiany w regulaminie wzorcowym nie są wiążące dla oddziałów, które działają na podstawie wcześniejszej wersji tego regulaminu,
  11. uchwalanie regulaminu Konwentu,
  12. uchwalanie zasad prowadzenia dokumentacji,
  13. orzekanie o prawidłowości wniosków, o których mowa w pkt. 28 lit. a),
  14. uchwalanie regulaminu swoich prac,
  15. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem.
 50. Nieudzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego, zarządu i komisji rewizyjnej oddziału przez okres 18 miesięcy.
 51. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz krajowych i władz oddziałów, z wyjątkiem Sądu Naczelnego. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty stowarzyszenia.
  SĄD NACZELNY
 52. Sąd Naczelny składa się z 3 sędziów, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym, Centralnej Komisji Rewizyjnej, zarządach i komisjach rewizyjnych oddziałów.
 53. Pracami Sądu Naczelnego kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.
 54. Posiedzenia Sądu Naczelnego zwołuje przewodniczący. Do ważności jego obrad wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego. Sąd Naczelny może podejmować decyzje za pomocą środków porozumienia się na odległość.
 55. Sąd Naczelny podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 56. Do kompetencji Sądu Naczelnego należy:
  1. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie wniosków o ponowne stwierdzenie ustania członkostwa,
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu bądź wykreśleniu członka Stowarzyszenia,
  4. uchwalanie regulaminu swoich prac,
  5. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem.
 57. Sąd Naczelny rozpatruje spory i odwołania w terminie 2 miesięcy od ich wpłynięcia, jednakże decyzje pozbawiające praw członkowskich – przed odpowiednim walnym zebraniem. Jego decyzja jest ostateczna.

  Rozdział V
  Fundusze i majątek Stowarzyszenia


 58. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. wpisowego i składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. działalności gospodarczej i statutowej,
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5. dotacji,
  6. ofiarności publicznej.
 59. Zarząd oddziału może wystąpić do sądu o nadanie oddziałowi osobowości prawnej.
 60. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia uchwala Rada Krajowa na wniosek Zarządu Głównego. Do tego czasu obowiązują zasady gospodarki finansowej uchwalone przez Centralną Komisję Rewizyjną.
 61. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes i skarbnik Zarządu Głównego łącznie. Zarząd Główny może upoważnić prezesa i skarbnika oddziału działających łącznie do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 62. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oddziału posiadającego osobowość prawną uprawnieni są prezes i skarbnik oddziału łącznie.

  Rozdział VI
  Oddziały stowarzyszenia


 63. Oddziały Stowarzyszenia są tworzone przez Zarząd Główny za zgodą Rady Krajowej. Oddziały są rozwiązywane przez Radę Krajową:
  1. w przypadku działań rażąco sprzecznych ze statutem lub trwałej niezdolności do działań statutowych na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej,
  2. na wniosek walnego zebrania oddziału podjęty bezwzględną większością głosów.
 64. Jednocześnie z utworzeniem oddziału Zarząd Główny powołuje jego tymczasowego prezesa, który w terminie 3 tygodni zwołuje pierwsze walne zebranie. Czynne i bierne prawa wyborcze przysługują wszystkim członkom oddziału niezależnie od zakończenia okresu kandydackiego.
 65. Do czasu przyjęcia regulaminu oddział działa na podstawie regulaminu wzorcowego.
 66. Władzami oddziału są:
  1. walne zebranie,
  2. prezes,
  3. zarząd,
  4. komisja rewizyjna.
  5. Regulamin oddziału może przewidywać istnienie rad, kół i sekcji, z zastrzeżeniem postanowień statutu.
 67. W walnym zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni i członkowie wspierający, zwani dalej członkami oddziału, o ile nie zalegają ze składkami.
 68. Do ważności walnego zebrania konieczne jest zawiadomienie - z 14 dniowym wyprzedzeniem - wszystkich członków oddziału o jego miejscu, terminie, głównych punktach obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek. Jeżeli wniesione odwołania od decyzji zawieszających członkostwo nie zostały jeszcze rozpatrzone, zawiadamia się również Sąd Naczelny.
 69. Ponadto do ważności walnego zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy członków oddziału. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.
 70. Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut lub regulamin przewiduje inaczej.
 71. Walne zebranie jest zwoływane przez prezesa:
  1. nie rzadziej niż raz w roku, chyba że regulamin stanowi inaczej,
  2. na wniosek 1/3 członków oddziału,
  3. na żądanie komisji rewizyjnej lub Centralnej Komisji Rewizyjnej.
  4. W przypadkach b) i c) prezes ma obowiązek zwołać walne zebranie we wskazanym, najwyżej 30 dniowym terminie, uwzględniając proponowane punkty porządku obrad. Wybór władz i zmiana regulaminu oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Konwentu.
 72. Walne zebranie:
  1. wybiera prezesa oddziału na roczną kadencję, chyba że regulamin stanowi inaczej. Postanowienie o trybie wyboru Prezesa stowarzyszenia stosuje się odpowiednio,
  2. wybiera komisję rewizyjną na czas kadencji prezesa,
  3. uchwala regulamin oddziału,
  4. wysłuchuje sprawozdania ustępującego prezesa i komisji rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom zarządu,
  5. ustala wysokość składek członkowskich dla członków oddziału,
  6. wybiera delegatów na Konwent,
  7. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem i regulaminem oddziału.
 73. Do czasu doręczenia Zarządowi Głównemu kopii protokołu walnego zebrania, które dokonało wyboru nowych władz, prezes oddziału nie wchodzi w skład Rady Krajowej.
 74. Do kompetencji prezesa oddziału należy:
  1. reprezentowanie oddziału,
  2. kierowanie pracami zarządu oddziału,
  3. udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych,
  4. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem i regulaminem oddziału.
 75. Zarząd oddziału składa się przynajmniej z trzech osób: prezesa, sekretarza i skarbnika.
 76. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.
 77. Do kompetencji zarządu oddziału należy:
  1. kierowanie działalnością oddziału,
  2. wykonywanie uchwał walnego zebrania oddziału,
  3. współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich,
  4. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem i regulaminem oddziału.
 78. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, chyba że regulamin oddziału stanowi inaczej. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego i zarządu oddziału.
 79. Komisja rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 80. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 81. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
  2. wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie członkom zarządu absolutorium,
  3. interpretacja regulaminu oddziału,
  4. orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału. W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu oddziału,
  5. orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału i regulaminami zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień komisja rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności,
  6. informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  7. uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej,
  8. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem i regulaminem oddziału.
 82. Nieudzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej oddziału przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok.
 83. Komisja rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziału i władz rad, kół i sekcji. Komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty oddziału.

  Rozdział VII
  Postanowienia końcowe


 84. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Konwentu podjętej większością 4/5 liczby uprawnionych do udziału w Konwencie. O przeznaczeniu majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.
 85. W przypadku braku decyzji co do przeznaczenia majątku i dokumentacji Stowarzyszenia lub w przypadku rozwiązania stowarzyszenia aktem prawnym wyższego rzędu, majątek stowarzyszenia przechodzi na własność Caritas Polska, a dokumentacja Stowarzyszenia przechodzi na własność Biblioteki Narodowej w Warszawie.


  Postanowienia przejściowe


  Zmiany w Statucie wchodzą w życie po zarejestrowaniu przez sąd. Postanowienia o kadencji i trybie wyboru władz krajowych stosuje się od najbliższego Konwentu, który bez względu na tryb zwołania będzie Konwentem zwyczajnym.


Niniejszy statut został przyjęty przez Konwent Stowarzyszenia KoLiber
15. grudnia 2001 roku ze zmianami: 13. grudnia 2003 i 18. grudnia 2004
Pobierz tekst statutu:   Copyright © wrzesień 2003. All rights reserved. Design by Kreator,  WEBMASTER