Powrót na stronę główną
Misja | Deklaracja | Statut | Władze in Polishin Englishin Germanin Spanishin Frenchin Belorussian
Strona startowa
Powrót
O serwisie
Napisz do nas
Dołącz do nas

  Monopol pa?stwa na gry losowe online jest niezgodny z prawem
Monopol pa?stwa na us?ugi rozrywki online w Internecie jest niezgodny z prawem, poniewa? narusza zasady ?wiadczenia us?ug i wolnej konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Zgodnie z unijnym prawem nie jest mo?liwe tak?e zakazanie legalnej dzia?alno?ci gospodarczej podmiotowi z innego kraju cz?onkowskiego. Monopol narusza zasady wolnej konkurencji i dyskryminuje dostawcĂłw z zagranicy. Powy?sze potwierdza orzecznictwo Trybuna?u Sprawiedliwo?ci.

? Zasada niedyskryminacji jest jedn? z podstawowych zasad prawa wspĂłlnotowego ? t?umaczy Jacek Spendel, wiceprezes stowarzyszenia KoLiber.

? Traktat ustanawiaj?cy WspĂłlnot? Europejsk? zapewnia swobod? ?wiadczenia us?ug. W my?l prawa ograniczenia w swobodnym ?wiadczeniu us?ug s? zakazane ? dodaje Spendel.

M?odym ludziom z KoLibra nie podoba si? tak?e pomys? wprowadzenia monopolu z przyczyn ekonomicznych. Monopol ogranicza wzrost gospodarczy, innowacyjno??, redukuje miejsca pracy oraz pozbawia konsumentĂłw wolno?ci wyboru. ? KoLiber zainteresowa? si? t? spraw?, poniewa? jednym z naszych celĂłw statutowych jest propagowanie wspĂł?pracy mi?dzynarodowej i poszerzanie wolno?ci przep?ywu osĂłb, us?ug, towarĂłw i kapita?u ? argumentuje Jacek Spendel.

Wi?cej informacji: Jacek Spendel tel. 668 447 877, e-mail: jacek.spendel@koliber.org

Stowarzyszenie KoLiber posiada oddzia?y w Warszawie i na terenie ca?ego kraju. Do organizacji nale?y kilkuset aktywnych m?odych ludzi. Organizacja skupia si? na propagowaniu warto?ci wolnego rynku, takich jak ochrona w?asno?ci, wolno?? gospodarcza czy rz?dy prawa. Do KoLibra nale?y wiele znanych osobisto?ci publicznych m.in.: Jeremi Mordasiewicz, Bronis?aw Wildstein, Rafa? Ziemkiewicz, Roman Kluska, Jan Pospieszalski czy prof. Jan Winiecki.

Wi?cej informacji: www.KoLiber.org

2006-12-17 01:12:41 | Wojciech Radko


   Copyright © wrzesień 2003. All rights reserved. Design by Kreator,  WEBMASTER