Witamy na stronach Stowarzyszenia M³odzie¿y Konserwatywno-Liberalnej KoLiber

Witamy na internetowych stronach Stowarzyszenia M³odzie¿y Konserwatwno-Liberalnej "KoLiber"

Przejscie do strony g³ównej


Czytelnik naszych stron winien znaæ regu³y tu panuj±ce:

 • Na stronach "KoLibra" obowi±zuje ruch prawostronny • U¿ytkownikom przypominamy o konstytucyjnym zakazie (Art. 13) propagowania idei: komunistycznych, nazistowskich i faszystowskich.


 • Upraszamy przegl±daj±cych o rozwagê i pe³ny spokój podczas analizy tre¶ci zawartych na stronach.
 • Prosimy tak¿e o to, by wszelkie zapytania i komentarze pozbawione by³y tzw. "zwrotów niecenzuralnych"; uczmy siê wzajemnego szacunku i kultury osobistej.
 • Uprzedzamy, ¿e zawarte na stronach tre¶ci s± podane w sposób zdecydowanie wybiórczy i w znacznej mierze tendencyjny.
 • Informaje tu zamieszczone zak³adaj± optimum intelektualne Czytelników i maksimum ich dobrej woli.
 • Bezkrytycznym zwolennikom "jedynie s³usznego" ustroju zalecamy codzienne za¿ywanie ¶rodków uspakajaj±cych, ciê¿kie bowiem czasy dla nich nasta³y.
 • Z pe³nym zrozumieniem obserwujemy idiotyczne wybryki lewackich bojówek i traktujemy je jako efekt uboczny nadmiernej konsumpcji napojów wyskokowych.
 • Przeciwnikom ideologiczno-politycznym przypominamy o tolerancji, któr± zdaj± siê nade wszystko ho³ubiæ.
 • My nie tolerujemy z³a i prób niszczenia naszej pañstwowo¶ci, poprzez uzale¿nienie ekonomiczno-strukturalne oraz niszczenie tradycyjnych stosunków spo³ecznych. W zwi±zku z tym bêdziemy na tych stronach piêtnowaæ wybryki wszelkich "miêdzynarodówek". Cz³owiek z natury jest ma³o tolerancyjny, a my nie bêdziemy nikogo zmuszaæ do czegokolwiek wbrew jego woli.
 • Pozdrawiamy wszelkich zwolenników ko³tunerii, oszo³omstwa, tradycjonalizmu czyli oczywistego zacofania. Nasz czas nadchodzi !
 • Powy¿szy teskt jest jedynym, wykorzystuj±cym kolor czerwony.


Autorzy:
Janusz Batko
Mi³osz A. Lodowski

Ostatnia aktualizacja strony - 8 maja 1999.